Registrace


 Nemusíte se registrovat, pokud máte přihlašovací jméno z jiných služeb Jyxo nebo Nova (např. Galerie.cz, Nova.cz, TN.cz či Forum.cz). V takovém případě se rovnou přihlašte.
 
Podmínky registrace

upravující registrování uživatelů internetových stránek provozovaných
společnostmi TV Nova s.r.o. a Jyxo, s.r.o.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, IČ: 45800456, DIČ: CZ45800456, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10581 (dále jen „TV Nova“), je, mimo jiné, provozovatelem internetových serverů dostupných na následujících internetových adresách (URL):
• http://nova.cz a veškeré internetové stránky na doménách třetího řádu pod doménou druhého řádu nova.cz (http://tn.nova.cz, http://doma.nova.cz, http://mtv.nova.cz, http://voyo.nova.cz aj.);
• http://galerie.cz
• http://vybereme.cz; a případně
• další internetové stránky provozované TV Nova
(všechny internetové stránky uvedené v tomto článku 1.1 dále společně i jednotlivě jen „Internetové stránky TV Nova“).

1.2 Společnost Jyxo, s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, IČ: 26704706, DIČ: CZ 26704706, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88541 (dále jen „Jyxo“, TV Nova a Jyxo společně dále též „Provozovatelé“), je, mimo jiné, provozovatelem internetových serverů dostupných na následujících internetových adresách (URL):
• http://blog.cz;
• http://jyxo.vybereme.cz; a případně
• další internetové stránky provozované Jyxo
(všechny internetové stránky uvedené v tomto článku 1.2 dále společně i jednotlivě jen „Internetové stránky Jyxo“; Internetové stránky TV Nova a Internetové stránky Jyxo společně dále též „Internetové stránky“).

1.3 Tyto Podmínky registrace upravující registrování uživatelů internetových stránek provozovaných společnostmi TV Nova s.r.o. a Jyxo, s.r.o. (dále jen „Podmínky registrace“) upravují práva a povinnosti Registrovaných uživatelů a Provozovatelů resp. Správce vznikající v souvislosti s registrací Registrovaných uživatelů na Internetových stránkách.

1.4 Všichni uživatelé Internetových stránek jsou při užívání služeb poskytovaných Provozovateli na Internetových stránkách povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách upravujících užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách provozovaných společností TV Nova s.r.o. (dále jen „Všeobecné podmínky“) resp. ve Všeobecných obchodních podmínkách upravujících užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách provozovaných společností Jyxo, s.r.o. (dále jen „Všeobecné podmínky Jyxo“). Některé služby poskytované na Internetových stránkách, např. placená část elektronické videopůjčovny Voyo a e-shop URL http://voyo.nova.cz, možnost umístění fotografií na URL http://galerie.cz, nebo zřízení blogu na http://blog.cz, jsou poskytovány pouze uživatelům, kteří se registrovali prostřednictvím registrace na Internetových stránkách (dále jen jednotlivě „Registrovaný uživatel“ nebo společně „Registrovaní uživatelé“).


2. PODMÍNKY REGISTRACE, POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ K REGISTRACI A SOUHLASY
2.1 Registrovaným uživatelem, tj. uživatelem oprávněným využívat jednotlivé služby Provozovatelů poskytované na Internetových stránkách a určené výhradně pro Registrované uživatele, se stane takový uživatel Internetových stránek, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář a potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci, pokud nebude pro určitou službu poskytovanou Provozovateli použit jiný postup pro registraci (např. bude-li v rámci registračního formuláře vyplňována pouze emailová adresa a heslo bude přidělováno automaticky prostřednictvím mailu zaslaného uživateli, přičemž v takovém případě je registrace završena až prvním přihlášením uživatele na příslušné Internetové stránky).

2.2 Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ v příslušném registračním formuláři uživatel odešle příslušný registrační formulář TV Nova a zároveň udělí svůj souhlas se zněním těchto Podmínek registrace. Odesláním registračního formuláře a následným potvrzením uživatel fakticky potvrdí veškeré své souhlasy obsažené v těchto Podmínkách registrace. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinné údaje a zároveň, pokud uživatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto Podmínek registrace a případně nesplní další podmínky registrace stanovené Poskytovateli.

2.3 Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných Provozovateli nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a takové údaje mohou být i zveřejňovány. Takové údaje mohou sloužit např. jako prostředek k prezentaci Registrovaného uživatele v rámci služeb Provozovatelů nebo k upřesnění rozsahu a obsahu poskytovaných služeb.

2.4 Provedením registrace dle předchozích ustanovení těchto Podmínek registrace se aktivuje příslušný uživatelský účet Registrovaného uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil (dále jen „Profil“), k němuž má přístup z Internetových stránek (po přihlášení proklikem na svůj login umístěný v pravém horním rohu Internetových stránek nebo na jiném určeném místě). Zadáním zaregistrovaného uživatelského jména (loginu) a zaregistrovaného hesla se může Registrovaný uživatel přihlásit na jakékoli z Internetových stránek bez ohledu na to, z jaké Internetové stránky vstoupil do registračního formuláře při své registraci.

2.5 Registrace není nikterak zpoplatněna, vedení uživatelského účtu resp. správa Profilu rovněž nepodléhá jakékoli poplatkové povinnosti Registrovaného uživatele.

2.6 Uživatel Internetových stránek odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace výslovně potvrzuje a souhlasí s tím, že:
(a) se stane Registrovaným uživatelem;
(b) přístupové heslo ke svému uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a k Údajům bez svého souhlasu;
(c) veškeré údaje a osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), týkající se Registrovaného uživatele uvedené ve formuláři nebo dodatečně získané za podmínek uvedených v těchto Podmínkách registrace (dále jen „Údaje“) budou shromážděny a uchovány v databázi Registrovaných uživatelů spravované TV Nova (dále jen „Databáze“) s tím, že budou dále zpracovávány a poskytovány třetím osobám za podmínek stanovených Zákonem a těmito Podmínkami registrace;
(d) poskytne takové osobní Údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků TV Nova, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací;
(e) TV Nova je, jakožto správce Databáze, oprávněn poskytnout resp. zpřístupnit veškeré Údaje třetím osobám včetně osob zahraničních, zejména však společnostem ze stejného koncernu, jehož je TV Nova součástí;
(f) je obeznámen se zněním Všeobecných podmínek a Všeobecných podmínek Jyxo, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat;
(g) Provozovatelé neodpovídají za jakékoli škody způsobené uživatelům Internetových stránek v důsledku událostí, které nemohli objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;
(h) Údaje mohou být používány Provozovateli a/nebo jejich jeho partnery za účelem rozvoje a provozu poskytovaných služeb;
(i) TV Nova je oprávněn, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zasílat Registrovaným uživatelům buď svým jménem, nebo i prostřednicím svého smluvního partnera, jakékoli e-mailové a SMS zprávy, včetně zpráv obsahujících informace o poskytovaných službách Provozovatelů či o produktech a službách třetích osob s tím, že tento souhlas může Registrovaný uživatel kdykoliv zrušit a/nebo znovu udělit ve svém Profilu;
(j) Provozovatelé jsou oprávněni si vzájemně sdělovat jakékoli informace o Registrovaných uživatelích a jejich činnosti související s užíváním Internetových stránek, včetně informací o návštěvách Internetových stránek a přístupových specifikacích Registrovaných uživatelů, popř. tyto informace sdělovat i třetím osobám, zejména však společnostem ze stejného koncernu, jehož jsou Provozovatelé součástí;
(k) TV Nova je oprávněn zmocnit nebo pověřit zpracováním Údajů jakékoli třetí osoby, včetně osob zahraničních, výslovně pak společnosti adRom Media Marketing GmbH, agmo cz a.s. a GOPAY s.r.o.;
(l) TV Nova je za podmínek stanovených Zákonem oprávněn předat Údaje resp. Databázi jinému správci, přičemž takový správce může být i zahraniční osobou;
(m) Provozovatel je oprávněn identifikovat uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů, přičemž se má za to, že veškeré výše uvedené souhlasy jsou udělovány na celé období, kdy jsou Údaje uchovávány v Databázi, a jsou konečné v tom smyslu, že není pro jakékoli jednotlivé nakládání s Údaji potřeba další konkrétní souhlas Registrovaného uživatele, pokud Zákon nestanoví jinak.

2.7 Registrovaný uživatel má právo přístupu k jím poskytnutým Údajům, jakož i další práva podle Zákona, zejména práva podle ustanovení § 12 a § 21 Zákona.

2.8 Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu nebo změnu či vymazání veškerých Údajů z Databáze, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu internet@nova.cz. Poskytnuté Údaje může Registrovaný uživatel také sám měnit a doplňovat. Registrovaný uživatel může svou registraci zrušit rovněž ve svém Profilu vedeném ve vztahu k určité službě poskytované Provozovateli, pokud je tato funkcionalita v rámci dané služby umožněna.


3. OSTATNÍ USTANOVENÍ
3.1 Provozovatelé se zavazují zabezpečit Údaje a Databázi proti zneužití, v případě předání Údajů třetím osobám v souladu se Zákonem a těmito Podmínkami registrace však Provozovatelé nenesou odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené Zákonem.

3.2 Provozovatelé se zavazují nakládat s Údaji v souladu se Zákonem a těmito Podmínkami registrace, přičemž má se za to, že souhlas Registrovaného uživatele s nakládáním dle těchto Podmínek registrace je dáván ke všem Údajům. TV Nova tímto stanovuje, že Údaje jsou zpracovávány za účelem:
(a) poskytovávání služeb na Internetových stránkách či jiných služeb v rámci podnikatelské činnosti Provozovatelů a třetích osob;
(b) čerpání výhod a slev poskytovaných Provozovateli popř. třetími osobami pouze Registrovaným uživatelům;
(c) pořádání her a soutěží Provozovateli, popř. třetími osobami;
(d) interního použití, a rovněž pro statistické a marketingové účely, vč. zasílání obchodních sdělení Registrovaným uživatelům.

3.3 TV Nova je oprávněn odstranit uživatelský účet resp. Profil Registrovaného uživatele v případě, že:
(a) TV Nova má důvodné podezření, že Registrovaný uživatel jej používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
(b) Registrovaný uživatel užívá Internetové stránky ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit Provozovatele nebo třetí osoby;
(c) Registrovaný uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást Internetových stránek nebo služeb poskytovaných Provozovateli;
(d) Registrovaný uživatel nenavštíví svůj uživatelský účet po dobu delší než šest (6) měsíců;
(e) Provozovatel má důvodné pochybnosti, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než Registrovaný uživatel;
(f) Registrovaný uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Internetových stránek nebo data na nich uložená;
(g) Registrovaný uživatel poruší povinnosti stanovené ve Všeobecných podmínkách nebo Všeobecných podmínkách Jyxo nebo jakýchkoli jiných všeobecných nebo specifických podmínkách a pravidlech příslušné služby poskytované Provozovateli.

3.4 TV Nova si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do Databáze bez nutnosti předchozího oznámení dotčeným Registrovaným uživatelům. TV Nova si rovněž vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů, které se jejich poskytnutím stanou Údaji dle těchto Podmínek registrace, a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci resp. příslušný uživatelský účet zrušit a/nebo neumožnit přístup k Internetovým stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Provozovatelé výslovně upozorňují na skutečnost, že některá jednání v rozporu s těmito Podmínkami registrace mohou zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

4.2 Provozovatelé dále rovněž upozorňují, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním Registrovaného uživatele v souvislosti s používáním Internetových stránek, budou Provozovatelé povinni poskytnout příslušným orgánům Údaje nebo informace získané o Registrovaném uživateli v souvislosti s používáním Internetových stránek nebo poskytováním služeb ze strany Provozovatelů.

4.3 Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů, které nejsou určeny ke zveřejnění za podmínek stanovených těmito Podmínkami registrace, a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek registrace.

4.4 Registrovaný uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s Provozovateli v souvislosti s registrací a užíváním služeb Provozovatelů na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti kteréhokoli z Provozovatelů dle těchto Podmínek registrace, jakákoli práva a povinnosti Provozovatelů vyplývající z poskytování služeb a provozu Internetových stránek vůči Registrovanému uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu Registrovaného uživatele postoupeny na třetí osoby. Uživatel je srozuměn s tím, že veškerá jeho práva a povinnosti vůči Jyxo vyplývající z užívání Internetových stránek Jyxo přejdou v důsledku fúze Jyxo a TV Nova od 1. ledna 2012 na TV Nova a TV Nova tak bude jediným Provozovatelem ve smyslu těchto Podmínek registrace.

4.5 Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek registrace a v souvislosti s užíváním Internetových stránek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami registrace jsou příslušné české soudy.

4.6 Tyto Podmínky registrace jsou účinné počínaje dnem 22.listopadu 2011 a nahrazují veškeré všeobecné podmínky, jejichž předmětem byla registrace na Internetových stránkách a poskytování souhlasů uživatelů souvisejících s takovou registrací. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek registrace, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel nicméně vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby o změnách včas Registrované uživatele informoval přímo na Internetových stránkách.